คุณสาคร สุดสะอาด

คุณสาคร สุดสะอาด

ตําแหน่ง

: ผู้อํานวยการฝ่ายสินไหมทดแทน
บริษัท ล็อคตัน วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษา

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคภาษาอังกฤษ
  สาขาภาษาอังกฤษเพือการสือสาร(Communicative English)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (Mini MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการขนส่งทางทะเล (Elements of Shipping Business)
  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเงินสําหรับผู้บริหาร (Finance for the Boss)
  จากสถาบันจิตวิทยาการบริหาร
 •  หลักสูตรประกันภัยชันสูง (Associate) จากสถาบันประกันภัยไทย (TII)
 •  ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมสัมมนา Business Interruption Workshop
  จัดโดย Singapore College of Insurance และ TII
 • เป็นผู้บรรยาย Business Interruption Claims การอบรมทีมสินไหม Lockton Wattana

 

การทํางาน

: คุณสาครมีประสบการณ์ในการทํางานมามากกว่า 20 ปี ทังในงานด้านการจัดการสินไหม
ทดแทน , การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด , รวมทั้งการจัดการการเคลมที่มีมูลค่ามากกว่า
2 หมืนล้านบาท

โดยคุณสาคร เริมต้นการทํางานทีบริษัท แอกซ่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ก่อนจะย้ายมาทํางานทีบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการฝ่ายสินไหมทดแทน
ปี 2012 – ปัจจุบัน บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายสินไหมทดแทน
ประสบการณ์ทางด้านการเคลม ด้านปิ โตรเคมี และ พลังงานด้านการบิน ทะเลและขนส่ง และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น D&O , PA และการประกันสุขภาพ

ประสบการณ์ทางด้านการเคลม

วิทยากรพิเศษ

: เป็นวิทยากรให้สถาบันประกันภัยไทย มานานกว่า 3 ปี
เป็นวิทยากรให้สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยมานานกว่า 3 ปี
เป็ นวิทยากรให้บริษัท ล็อคตัน วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
มานานกว่า 5 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น