คปภ. ขานรับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ Smart City และศูนย์กลางการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ด้วยการเปิด สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่

คปภ. ขานรับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ Smart City และศูนย์กลางการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ด้วยการเปิด สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่

คปภ. ขานรับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ Smart City และศูนย์กลางการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล ด้วยการเปิด สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ช่วยดูแลการบริหารความเสี่ยงแก่นักท่องเที่ยว และให้บริการด้านประกันภัยแบบครบวงจร พร้อมเปิดศูนย์สอบนายหน้าประกันภัย ดีเดย์สิงหาคมนี้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่จะต้องได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง สำนักงาน คปภ. ภาค และ สำนักงาน คปภ. จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9 ภาค 69 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นหน่วยงานสาขาของสำนักงาน คปภ. ในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการให้บริการผู้เอาประกันภัยและประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความรู้ และการเข้าถึงระบบประกันภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้คำปรึกษาแนะนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การรับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อประสานงานและติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ตลอดจนการออกและต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย รวมทั้งนำยุทธศาสตร์และนโยบายของ สำนักงาน คปภ. ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการประกันภัยเชิงรุก เช่น โครงการยุวชนประกันภัย โครงการอาสาสมัครประกันภัย การเผยแพร่ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆในพื้นที่ที่ สำนักงาน คปภ. ภูมิภาครับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยสามารถใช้การประกันภัยบริหารความเสี่ยงของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต อยู่ในการกำกับการดูแลของ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (จังหวัดสงขลา) เดิมใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ทำการ แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อให้ สำนักงาน คปภ. จังหวัด มีพื้นที่ทำการที่เหมาะสม ประกอบกับสำนักงาน คปภ. พิจารณาเห็นว่าจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ จึงได้ย้ายที่ตั้ง สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตมายังที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่อาคารเลขที่ 1/3 ถนนหลวงพ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มากขึ้น มีที่ตั้งที่สะดวก และมีการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีภารกิจหลักในการกำกับธุรกิจประกันภัย การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยให้บริการในพื้นที่ ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 11 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย 33 สาขา

ในส่วนของอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ โดยมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 51.37 อัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันวินาศภัยต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 103.61 โดยจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย อยู่ที่ 6,769 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.94 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยรับรวมโดยตรงของ 9 จังหวัดในภาคใต้ที่มีจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมอยู่ที่ 37,736 ล้านบาท ซึ่งถือว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีประชาชนให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนมาก

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ทำการแห่งใหม่ของ สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต แห่งนี้จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความบริการที่ดี ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความอบอุ่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้านประกันภัย รวมทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ตทุกคนจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านของการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบประกันภัยต่อไป ทั้งนี้อุบัติเหตุกรณีเรือโดยสารท่องเที่ยวล่ม เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตถึง 47 คน ระบบประกันภัยเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเยียวยาความเสียหายให้กับทายาทนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บ และเสียชีวิต โดยสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตได้มีบทบาทที่สำคัญในการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จนทำให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมอีกด้วย”

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตจะให้บริการเป็นศูนย์สอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยแห่งใหม่ ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการในเดือนสิงหาคมนี้ ทำให้เกิดความสะดวก ซึ่งเดิมต้องไปสอบที่สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (จังหวัดสงขลา) ทั้งนี้จะมีการใช้ระบบ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการในการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับ ขอต่อใบอนุญาตบุคคลธรรมดา นิติบุคคล แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมทั้งจะช่วยกำกับดูแลการขายประกันภัยออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัยอีกด้วย

ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ สำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญในการนำระบบประกันภัย เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างครบวงจร ทั้งนี้จากแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2564 มีเป้าหมายการพัฒนา ด้วยวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่มีการบริหาร การจัดการที่ได้มาตรฐานสากล การเพิ่มการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการพัฒนาคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาเมืองให้เติบโตด้วย นวัตกรรม บริการสู่ความเป็นเมืองที่มีความเจริญ ทั้งการพัฒนาบริการในระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ มีการเชื่อมโยงในการเดินทาง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้นการเปิด สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่นี้ จะทำให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งจะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยหากประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านต้องขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ.ภาค9 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตที่ได้ประสานงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด จนภารกิจสำเร็จลุล่วง สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงขอขอบคุณ สำนักงาน คปภ. มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น