คปภ. เอาจริง! เร่งจัดระเบียบคนกลางประกันภัย ไตรมาส 1/2561 เพิกถอนใบอนุญาต 14 ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทำผิดกฎหมาย

คปภ. เอาจริง! เร่งจัดระเบียบคนกลางประกันภัย ไตรมาส 1/2561 เพิกถอนใบอนุญาต 14 ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทำผิดกฎหมาย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่สำคัญ และเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลด้านการประกันภัยถึงมือประชาชน โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2561 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 573,159 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ รวมถึงการทำงานที่ดีของคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงมีการจัดระเบียบเพื่อคัดกรองผู้กระทำผิดกฎหมายออกจากระบบ ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยัน จนเข้าสู่กระบวนการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต

สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม) เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนโดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ.2556 ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวม 14 ราย โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 12 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 2 ราย ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 14 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 14 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ โดยลักษณะแรกคือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ลักษณะที่สองคือ ปลอมลายมือชื่อในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และลักษณะที่สามคือ ชี้ช่องให้ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยให้ชัดแจ้ง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่ามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพการให้บริการของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย การเสนอขายตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เป็นสิ่งที่สำนักงาน คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด โดยนอกจากจะมีระบบการจัดการอบรม การสอบ การขอต่ออายุ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่เข้มข้นแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยพ.ศ. …. โดยมุ่งเน้นการยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย กำหนดให้บริษัทประกันภัยมีระบบในการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การกำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐาน ICPs นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเวทีหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Insurance Industry Conduct of Business” ในงานประชุมผู้บริหารระดับสูง ด้านการประกันภัย (CEO Insurance Forum 2018) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อระดมความคิดเห็นในการควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อนึ่ง สำนักงาน คปภ. อยากฝากเตือนประชาชนให้ทำการตรวจสอบ ผู้เสนอขายประกันภัยว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th แอพลิเคชั่น : รอบรู้ประกันภัย หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

ที่มา : http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88440

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *