ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.รับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.รับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” Best Practice Awards 2019 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย คณะทำงานและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันคัดสรร คัดเลือก บุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ  จึงได้ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับรางวัล“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2562 ประเภทบุคคล จำนวน 84 คน และประเภทองค์กร จำนวน 31 องค์กร
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. เป็นตัวแทนของผู้เข้ารับรางวัลฯกล่าวขอบคุณ องคมนตรี ประธานในพิธี  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีถ้อยคำสำคัญตอนหนึ่งว่า “การเข้ารับรางวัลนี้นั้น สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความภูมิใจคือ การได้มีโอกาสเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความเป็นเลิศในสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้วและยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนและหลายองค์กรในสังคมไทยได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อจะนำมาสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น และจะมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและวิชาการในทุกแขนงที่รับผิดชอบให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่เคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขของสังคมไทยตลอดไป”
ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89181

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น