เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 • ปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง Feedback เพื่อนำไปปรับปรุงระบบประกันภัยของไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ได้จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้อง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกันด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้พื้นฐานด้านประกันภัย บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน คปภ. รวมทั้งการแนะนำแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการกลุ่ม ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้อง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายของ สำนักงาน คปภ. กับความท้าทายในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า สำนักงาน คปภ. มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีระบบประกันภัยมาช่วยบริหารความเสี่ยง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันกลับไม่ได้นำระบบประกันภัยมาใช้เท่าที่ควร หรือบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันภัย นอกจากนี้ยังได้อธิบายให้นักศึกษา วปส.รุ่นที่ 9 เข้าใจถึงโครงสร้างและกลไกการทำงานของสำนักงาน คปภ. ที่มีภารกิจคู่ขนานไปกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด และเกิดประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ แม้สำนักงาน คปภ. จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระและไม่เป็นส่วนราชการ แต่ก็ไม่ใช่องค์กรเพื่อแสวงหากำไร และมีจุดเกาะเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง ทั้งยังต้องกำกับมาตรฐานของระบบประกันภัยของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานประกันภัยระหว่างประเทศ (Insurance Core Principles หรือ ICP) รวมทั้งยังได้แสดงถึงหลักการในการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ที่จะกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นและมีนโยบายในการส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยในลักษณะ proactive โดยเฉพาะในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย
ในขณะเดียวกันก็มีการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยร่างกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่อยู่ในกระบวนการการออกกฎหมาย ได้แก่ ร่างกฎหมายแม่บท กลุ่มที่ 2 และ 3 และร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลและพัฒนากฎหมายประกันภัยอื่น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนศึกษาแนวทาง การจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ เพื่อยกระดับการประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศโดยเฉพาะอีกด้วย
เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ยังมีการบรรยายวิชาการจากผู้บริหารระดับสูงของ สำนักงาน คปภ. ที่น่าสนใจอีกหลายหัวข้อ อาทิ ภาวะธุรกิจประกันภัยไทย ปี 2561 ถึงประมาณการปี 2562 บรรยายโดย นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย โดยระบุว่า ธุรกิจประกันภัยไทยมีความแข็งแกร่ง โดยมีการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะหวั่นไหวอย่างไร ธุรกิจประกันภัยไทยยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก สำนักงาน คปภ. มีการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ซึ่งบริษัทใดเสี่ยงมากก็ต้องดำรงเงินกองทุนมาก เสี่ยงน้อยก็ดำรงเงินกองทุนลดลงตามความเสี่ยงที่มี นอกจากนี้ คปภ. ยังดูแลสินทรัพย์ของธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นเงินของผู้เอาประกันภัยโดยมีการกำกับการลงทุนของบริษัทประกันภัยให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง
สำหรับหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์” บรรยายโดย นายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยระบุว่า สำนักงาน คปภ. ดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยอย่างเข้มข้น และเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยรายใหญ่อย่างทันท่วงที ติดตามการจ่ายสินไหมทดแทนอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว สำหรับรายที่ไม่สามารถตกลงกันได้ สำนักงาน คปภ. ก็มีระบบ ISC รับเรื่องร้องเรียน ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย และอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน หัวข้อที่น่าสนใจยังรวมถึง“หลักการประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยนายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี ซึ่งฉายภาพกรอบและสาระสำคัญของกฎหมายประกันภัยทั้งระบบที่จำเป็นจะต้องทราบก่อนที่จะมีการสอนเจาะลึกลงในรายละเอียดในชั่วโมงเรียนต่อๆ ไป
นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่9 ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมฟังบรรยายธรรมมะและถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน ในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อช้าง รวมถึงรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประชากรช้างในประเทศไทย ร่วมบริจาคและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการดูแลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย
“การปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้อง (วปส.รุ่นที่9) ในครั้งนี้ถือได้ว่าครบเครื่องและเข้มข้นในด้านวิชาการเพื่อปูพื้นความรู้ด้านการประกันภัยให้กับนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนจริงและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์การละลายพฤติกรรมเพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม โดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทํางานร่วมกันก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อศึกษาแบบสหวิทยาการด้านประกันภัย รวมทั้งจะมีการจัดทำรายงานวิชาการกลุ่มตามหัวข้อยุทธศาสตร์ประกันภัยด้านต่างๆที่ต้องการขับเคลื่อน อันจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยของไทยอีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในที่สุด
ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89724

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *