สิทธิและประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิและประโยชน์เมื่อท่านเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการ  ดังต่อไปนี้

  • ท่านจะได้พบปะสังสรรค์ระหว่างมวลสมาชิกในการจัดสัมมนา
  • ท่านจะได้พบปะสังสรรค์ระหว่างคนในวงการประกันภัยในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  • ท่านจะได้พบปะสังสรรค์ระหว่างคนในวงการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่องานการกุศลและกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
  • ท่านจะได้รับการเยี่ยมเยือนโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามโครงการ “สานสัมพันธ์ด้วยความจริงใจ  พร้อมนำความห่วงใยมาเยี่ยมเยือน” ตามตารางที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้นในวันที่ท่านสามารถสละเวลาได้  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว  ท่านสามารถแสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้โดยอิสระ
  • ท่านจะได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ของสมาคมฯ
  • ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากวงการประกันภัย  อาทิ เช่น  สำนักงาน คปภ.  สมาคมประกันวินาศภัยไทย  สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน   สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นต้น  ผ่านสมาคมฯ เร็วที่สุดเท่าที่ทางสมาคมฯ จะสามารถจัดส่งให้ท่านได้
  • ท่านจะได้รับข่าวสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
  • ท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการสัมมนาประจำเดือนของสมาคมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหัวข้อการสัมมนาและผู้จัดการสัมมนา
  • ท่านอาจได้รับสิทธิให้เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาระดับชาติที่จัดขึ้น  หากองค์กรผู้จัดงานวางเงื่อนไขให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาดังกล่าวได้
  • ท่านจะได้รับสิทธิในการร่วมแสดงความข้อคิดเห็นเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผู้ร้องขอมายังสมาคมนายหน้าประกันภัย  อาทิ เช่น   สำนักงาน คปภ. หรือได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเข้าเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • ท่านสามารถใช้บริการจากสมาคมนายหน้าประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างท่านและมวลสมาชิก
a