ตารางการขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ที.ไอ.ไอ. ไทยรี
ต่ออายุครั้งที่ 1 คลิก คลิก
ต่ออายุครั้งที่ 2
ต่ออายุครั้งที่ 3
ต่ออายุครั้งที่ 4 ขึ้นไป คลิก คลิก

วีดีโอติวสอบการขอรับใบอนุญาต

  • All
  • ข่าววงใน
  • ข่าวสารวงการประกันภัย
  • ข่าวสารสมาคม
  • ข่าวสารอื่นๆ
  • บทความ

การบังคับใช้กฎหมาย PDPA วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ พ.ร. [...]

แนวทางปฏิบัติของนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TIBA_amended 9.5.65.1

การประชุมสัมมนาโครงการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมประกันภยั ปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance

SEMINAR PRESENTATION 220465

พื้นที่โฆษณา


สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย มีความยินดีจะแจ้งให้ท่านทราบว่า
ทางสมาคมฯ ได้มีการเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์
สำหรับ “ หลักสูตรการอบรมขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ( นว.0 ) ”

โดยท่านที่สนใจ สามารถสมัครเข้าอบรมได้ตามวันและเวลาที่เปิดรับสมัคร (รอบละ 50 ท่าน)

สมัครที่  คลิก
ดูตารางการสมัครและเปิดอบรมที่ คลิก