กรรมการบริหาร

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

จิตวุฒิ ศศิบุตร
อุปนายก

นภัสนันท์ พรรณนิภา
เลขาธิการ

รุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล
เหรัญญิก

พงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์
นายทะเบียน

ศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์
ปฏิคม

พัดชา คงศิริวรกูล
กรรมการ

เอกพงษ์ บุญมาเอง
กรรมการ

ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์
กรรมการ

นฤทธิ์ สุวณิช
กรรมการ

สุนีย์ เที่ยงจันทราทิพย์
กรรมการ

มารุต พรมมาลี
กรรมการ

ทัศนี ดวงรัตน์
ผู้อำนวยการ

a