กรรมการบริหาร

ชนะพันธุ์  พิริยะพันธุ์
นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

ทัศนี ดวงรัตน์
ผู้อำนวยการ

พงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์
อุปนายก

จงจิตต์ เดชอุดมวิทยา
เลขาธิการ

นางรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล
เหรัญญิก

นภัสนันท์ พรรณนิภา
ปฎิคม

บุชย์ จิระปัทมะ
นายทะเบียน

สุนทร ศิริมหัทธโน
กรรมการฝ่ายวิชาการ

เอกพงษ์ บุญมาเอง
กรรมการฝ่ายวิชาการ

นิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ
กรรมการฝ่ายวิชาการ

พัดชา คงศิริวรกุล
กรรมการฝ่ายกิจกรรม

โสภณ พรตั้งจิตลิขิต
กรรมการฝ่ายกฎหมาย

พิชิต เมฆกิตติกุล
ที่ปรึกษา

ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล
ที่ปรึกษา

วรรณี คงภักดีพงษ์
ที่ปรึกษา

จิตวุฒิ ศศิบุตร
ที่ปรึกษา

เรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์
ที่ปรึกษา

วัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ
ที่ปรึกษา

ชยุกต์ โชติกเสถียร
ที่ปรึกษา

ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์
ที่ปรึกษา

ศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์
ที่ปรึกษา

a