กรรมการบริหาร

คุณจิตวุฒิ  ศศิบุตร
นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
อุปนายก

คุณรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล
เลขาธิการ

คุณนภัสนันท์  พรรณนิภา
เหรัญญิก

คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์
นายทะเบียน

คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์
ปฎิคม

คุณสุนทร ศิริมหัทธโน
กรรมการ

คุณนฤทธิ์ สุวณิช
กรรมการ

คุณชลัช ชัยวงค์คำ
กรรมการ

คุณเอกพงษ์ บุญมาเอง
กรรมการ

คุณมารุต พรมมาลี
กรรมการ

คุณทัศนี ดวงรัตน์
ผู้อำนวยการ

a