คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือน ในซอยตากสิน 23 • เร่งบูรณาการประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือน ในซอยตากสิน 23 • เร่งบูรณาการประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยประชาชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีบ้านพักอาศัยของประชาชนถูกไฟไหม้ 81 หลังคาเรือน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภเขตท่าพระ เร่งช่วยเหลือ และสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับประชาชนที่บ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าบ้านพักอาศัยที่ถูกเพลิงไหม้ทั้ง 81 หลังคาเรือน มีการทำประกันอัคคีภัยหรือประกันประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่ เพื่อใช้ระบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภเขตท่าพระ ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเบื้องต้น พบว่า มีการรับประกันภัย ดังนี้ 1. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยทรัพย์สินบ้านเลขที่ 1137/1-3 , 1137/46-50 , 1137/64-76 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 001-MB-2019-0074325 (IAR) โดยมีนายพจน์ 

ตระกูลวรานนท์ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,600,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 

  

บ้านเลขที่ 1137/7-19 , 1137/41-45 , 1137/55-58 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 001-MB-2019-0074326 (IAR) โดยมีนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,850,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 

บ้านเลขที่ 1137/4-6 , 1137/20-34 , 1137/51-57 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 001-MB-2019-0074327 (IAR) โดยมีนายสุรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,850,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) 

2. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยทรัพย์สิน บ้านเลขที่ 1137/28 ซอยตากสิน 23 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันภัยบ้านมิตรแท้ เลขที่ อฬ-HHS-6365691 

โดยมี นางวาสนา  อุตภิระ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 30 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)  รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินภายในอาคาร

3. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยทรัพย์สิน บ้านเลขที่ 237 ซอยสมเด็จ พระเจ้าตากสิน 23 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์รักษ์บ้าน เลขที่ 001-20-5HHI-002119 โดยมี นางสาวนันทนา นิลเทศ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานรากและทรัพย์สินภายในอาคาร

4. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยทรัพย์สิน บ้านเลขที่ 617 ซอยตากสิน 23 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย เลขที่ 2019-P1450190-PFF โดยมีนางซิวเกียง จุฑาวิตต์จรัส เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 27 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,400,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานรากจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท (2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราและเครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท สถานที่เอาประกันภัยและที่ตั้งทรัพย์สิน

5. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยความเสียหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 487 ซอยสันติ ถนนตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เลขที่ F-BD20-1154-05016 โดยมีนายสุรชัย ภัทรเผดิม เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่  17 พฤษภาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และของใช้ต่างๆ รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ 

บ้านเลขที่ 489 ซอยสันติถนนตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เลขที่ F-BD20-1896-07087 โดยมี นางสาวสมพร ดิเรกมหามงคล เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราและของใช้ต่างๆ รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ 

6. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชนรับประกันภัยความเสียหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 271 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอย 23 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เลขที่ FRB-111-6208-0086 โดยมี นางชโลธร แก้ววงษ์ล้อม เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บ้านเลขที่ 263 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอย 23 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เลขที่ FRB-111-6209-6318 โดยมี นางสาวศุภาวดี วงศ์เดิมดี เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 12 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

บ้านเลขที่ 247 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซอย 23 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย เลขที่ FRB-111-6209-0316 โดยมี นางสาวศรัณย์รัช สกุลวงศ์ไพศาล เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 12 กันยายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยคือเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

สำหรับการติดตามเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบ้านพักอาศัยที่ถูกเพลิงไหม้และได้ทำประกันภัยไว้นั้น สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ เพื่อขอทราบรายชื่อและที่อยู่ของผู้ประสบภัยทั้งหมด โดยได้รับแจ้งว่าจะรวบรวมข้อมูลและส่งให้สำนักงาน คปภเขตท่าพระ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 และเร่งประสานไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยโดยเร็ว

สำนักงาน คปภขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และฝากเตือนประชาชนให้มั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพักอาศัย หากพบว่ามีการชำรุดควรเปลี่ยนใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และควรทำประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง  ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภกล่าวในตอนท้าย

ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/91168

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *