ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)   มีโครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิชาการอิสระหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ     ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัยและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงาน คปภ. กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และส่งเสริมเสถียรภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน คปภ. จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยหรือนวัตกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ที่ E-mail : ajcharae@oic.or.th หรือโทร. ๐๒-๕๑๕-๓๙๙๖-๙  ต่อ ๔๖๑๑ , ๔๖๑๓ , ๔๖๒๐

โหลดเอกสาร

โครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม

แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *